Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
13
Tuần này:
84
Tháng này:
281
Tất cả:
47066

KẾ HOẠCH

Ngày 29/07/2021 08:28:52

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊNH TÂN

Số: 19/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Định Tân, ngày 27 tháng 7 năm 2021

  

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021

của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn

do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Tân

          Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
          Thực hiện kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Yên Định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Định;
          UBND xã Định Tân ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Tân cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
          1. Mục đích
          - Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và cá nhân liên quan.
          - Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; xác định rõ trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
          2. Yêu cầu
          - Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị; các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để kịp thời đến tay người lao động, người sử dụng lao động.
         - Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách theo quy định, làm tốt công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện.
          3. Nguyên tắc hỗ trợ
          - Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không bỏ sót, trùng lặp đối tượng, không để cá nhân lợi dụng, trục lợi chính sách.
        - Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Trong trường hợp đối tượng vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của địa phương thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất.
          - Phát huy tính chủ động của đoàn thể, các ngành, đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.
          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ.
          1. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế.
          a) Đối tượng hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          b) Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          d) Đơn vị thực hiện, chi trả:
          - Đối với các trường hợp (F0, F1) đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế: Do Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo thực hiện (thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế).
          - Đối với các trường hợp F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, chỉ đạo thực hiện (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
          - Đối với các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà: Văn phòng HĐND-UBND (phụ trách Y tế) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách và gửi về UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện (phụ trách Y tế) chủ trì thẩm định, tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo về Sở Y tế để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
          2. Hỗ trợ hộ kinh doanh.
          a) Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          b) Mức hỗ trợ và phương thức chi trả: Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          d) Đơn vị thực hiện, chi trả: UBND huyện
          - Công chức TC-KH phụ trách công tác quản lý thuế  tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của các hộ kinh doanh theo đúng Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (chỉ áp dụng đối với các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và niêm yết công khai theo quy định; tổng hợp, gửi danh sách đến Chi cục Thuế khu vực Yên Định - Thiệu Hóa để tổ chức thẩm định.
          3. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác
          Căn cứ quy định tại khoản 12, mục II và điểm c, khoản 8, mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP, trên cơ sở hướng dẫn của Sở LĐ TB&XH tỉnh về tiêu chí, xác định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, nguồn kinh phí hỗ trợ, thời gian thực hiện, Công chức chính sách xã hội đấu mối với Phòng chuyên môn cấp trên có hướng dẫn cụ thể với các nhóm đối tượng nêu trên theo quy định.
          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
         Kinh phí tổ chức rà soát và thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được trích từ ngân sách địa phương.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban chính sách xã
          - Tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; phối hợp với các ngành liên quan, các thôn rà soát đối tượng và hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
          - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo thời gian quy định đối với các nhiệm vụ được giao tại khoản 7,10,12 tại Kế hoạch số 104 của UBND huyện Yên Định.
          - Định kỳ trước ngày 15 và ngày 30 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18 hàng tháng.
          - Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị, doanh nghiệp và các thôn.
          2. Ban tài chính - kế toán
          - Hướng dẫn việc phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng quy định.
          - Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.
          3. Ban văn hóa - Bộ phận tuyên truyền
          Chủ trì, tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch này; tuyên truyền rộng rãi về đối tượng, tiêu chí, điều kiện hưởng, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện để mọi người dân hiểu, giám sát và đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
          4. Bộ phận ủy nhiệm thu thuế xã
          Kịp thời nắm bắt danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ tại các thôn. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, báo cáo về chi cục thuế huyện để thẩm định hỗ trợ theo quy định.
          5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội:
          Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền; đồng thời chủ trì, phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn xã.
          6. Các đơn vị thôn:
          Định kỳ trước ngày mùng 10 hàng tháng tiến hành rà soát các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 báo cáo về UBND xã Định Tân (qua Ban chính sách) để đề nghị hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời gian theo quy định.
          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Tân. Yêu cầu các ban, ngành; các đơn vị thôn và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Lưu: VP, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

  

Trịnh Văn Toàn

 

 

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: 29/07/2021 08:28:52 (GMT+7)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊNH TÂN

Số: 19/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Định Tân, ngày 27 tháng 7 năm 2021

  

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021

của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn

do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Tân

          Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
          Thực hiện kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Yên Định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Định;
          UBND xã Định Tân ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Tân cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
          1. Mục đích
          - Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và cá nhân liên quan.
          - Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; xác định rõ trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.- Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
          2. Yêu cầu
          - Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị; các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để kịp thời đến tay người lao động, người sử dụng lao động.
         - Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách theo quy định, làm tốt công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện.
          3. Nguyên tắc hỗ trợ
          - Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không bỏ sót, trùng lặp đối tượng, không để cá nhân lợi dụng, trục lợi chính sách.
        - Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Trong trường hợp đối tượng vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của địa phương thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất.
          - Phát huy tính chủ động của đoàn thể, các ngành, đơn vị, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.
          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ.
          1. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế.
          a) Đối tượng hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          b) Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          d) Đơn vị thực hiện, chi trả:
          - Đối với các trường hợp (F0, F1) đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế: Do Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo thực hiện (thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế).
          - Đối với các trường hợp F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, chỉ đạo thực hiện (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
          - Đối với các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà: Văn phòng HĐND-UBND (phụ trách Y tế) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách và gửi về UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện (phụ trách Y tế) chủ trì thẩm định, tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo về Sở Y tế để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
          2. Hỗ trợ hộ kinh doanh.
          a) Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          b) Mức hỗ trợ và phương thức chi trả: Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
          d) Đơn vị thực hiện, chi trả: UBND huyện
          - Công chức TC-KH phụ trách công tác quản lý thuế  tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của các hộ kinh doanh theo đúng Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (chỉ áp dụng đối với các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và niêm yết công khai theo quy định; tổng hợp, gửi danh sách đến Chi cục Thuế khu vực Yên Định - Thiệu Hóa để tổ chức thẩm định.
          3. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác
          Căn cứ quy định tại khoản 12, mục II và điểm c, khoản 8, mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP, trên cơ sở hướng dẫn của Sở LĐ TB&XH tỉnh về tiêu chí, xác định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, nguồn kinh phí hỗ trợ, thời gian thực hiện, Công chức chính sách xã hội đấu mối với Phòng chuyên môn cấp trên có hướng dẫn cụ thể với các nhóm đối tượng nêu trên theo quy định.
          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
         Kinh phí tổ chức rà soát và thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được trích từ ngân sách địa phương.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban chính sách xã
          - Tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; phối hợp với các ngành liên quan, các thôn rà soát đối tượng và hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
          - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo thời gian quy định đối với các nhiệm vụ được giao tại khoản 7,10,12 tại Kế hoạch số 104 của UBND huyện Yên Định.
          - Định kỳ trước ngày 15 và ngày 30 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18 hàng tháng.
          - Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị, doanh nghiệp và các thôn.
          2. Ban tài chính - kế toán
          - Hướng dẫn việc phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng quy định.
          - Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.
          3. Ban văn hóa - Bộ phận tuyên truyền
          Chủ trì, tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch này; tuyên truyền rộng rãi về đối tượng, tiêu chí, điều kiện hưởng, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện để mọi người dân hiểu, giám sát và đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
          4. Bộ phận ủy nhiệm thu thuế xã
          Kịp thời nắm bắt danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ tại các thôn. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, báo cáo về chi cục thuế huyện để thẩm định hỗ trợ theo quy định.
          5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội:
          Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền; đồng thời chủ trì, phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn xã.
          6. Các đơn vị thôn:
          Định kỳ trước ngày mùng 10 hàng tháng tiến hành rà soát các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 báo cáo về UBND xã Định Tân (qua Ban chính sách) để đề nghị hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời gian theo quy định.
          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Tân. Yêu cầu các ban, ngành; các đơn vị thôn và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Lưu: VP, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

(đã ký)

  

Trịnh Văn Toàn