Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
7
Tuần này:
75
Tháng này:
771
Tất cả:
33118

Quyết định

Ngày 07/06/2021 16:16:15

Quyết định về việc công bố những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

ỦY BAN BẦU CỬ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ ĐỊNH TÂN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:07/QĐ-UBBC                                     Định Tân, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

UỶ BAN BẦU CỬ XÃ ĐỊNH TÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại các đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến;

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố những ông, bà có tên sau đây trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Số đại biểu HĐND xã được ấn định là: 25 đại biểu.

2. Số người trúng cử là: 25 người

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các ông, bà có tên tại Điều 1.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    TM. UỶ BAN BẦU CỬ

 

- Như Điều 3;                                                                                                      CHỦ TỊCH

- Uỷ ban Bầu cử huyện;                                                                                          (đã ký)

- Truyền thanh xã (để công bố);

- Lưu: UBBC, VP./.

                                                                                                                  Trịnh Văn Toàn

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH TÂN KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Theo Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 29/5/2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân) 

TT

Đơn vị bầu cử

      Họ và tên                         người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1.

Đơn vị bầu cử số 01 Gồm: Thôn Yên Hoành

1. Vũ Xuân Thành

1657

94,25

 

2. Lê Thị Phương

1654

94,08

 

3. Trần Thị Dương

1571

89,36

 

4. Phạm Thị Ngôn

1337

76,05

 

5. Nguyễn Văn Trung

1331

75,71

 

2.

 

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: Thôn Yên Định 1 cũ và khu dân cư xóm núi Yên Định 2 cũ

1. Trịnh Xuân Anh

1035

98,20

 

2. Nguyễn Ngọc Lâm

1015

96,30

 

3. Trịnh Thị San

1013

96,11

 

4. Trịnh Thị Luận

1001

94,97

 

5. Vũ Duy Lý

942

89,37

 

3.

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm: Thôn Yên Định 3 cũ và khu dân cư trong làng Yên Định 2 cũ

1. Lê Văn Long

1023

98,18

 

2. Trịnh Văn Toàn

1021

97,98

 

3. Lê Văn Trầm

1016

97,50

 

4. Trịnh Thị Hồng

1015

97,41

 

5. Lê Thị Hương

1004

96,35

 

4

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: Thôn Kênh Thôn

1. Lê Văn Cường

730

98,12

 

2. Trịnh Văn Hiểu

728

97,85

 

3. Trịnh Văn Hoan

722

97,04

 

4. Lê Văn Oanh

721

96,91

 

5. Nguyễn Thị Huyền

719

96,64

 

5

 

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: Thôn Tân Long

1. Lê Văn Thuần

341

98,55

 

2. Lê Văn Dự

340

98,27

 

3. Vũ Văn Cường

331

95,66

 

4. Trịnh Trần Chi

330

95,38

 

5. Trịnh Thị Tới

320

92,49

 

 

 

 

 

Quyết định

Đăng lúc: 07/06/2021 16:16:15 (GMT+7)

Quyết định về việc công bố những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

ỦY BAN BẦU CỬ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ ĐỊNH TÂN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:07/QĐ-UBBC                                     Định Tân, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

UỶ BAN BẦU CỬ XÃ ĐỊNH TÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại các đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến;

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố những ông, bà có tên sau đây trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Số đại biểu HĐND xã được ấn định là: 25 đại biểu.

2. Số người trúng cử là: 25 người

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các ông, bà có tên tại Điều 1.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    TM. UỶ BAN BẦU CỬ

 

- Như Điều 3;                                                                                                      CHỦ TỊCH

- Uỷ ban Bầu cử huyện;                                                                                          (đã ký)

- Truyền thanh xã (để công bố);

- Lưu: UBBC, VP./.

                                                                                                                  Trịnh Văn Toàn

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH TÂN KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Theo Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 29/5/2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân) 

TT

Đơn vị bầu cử

      Họ và tên                         người trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1.

Đơn vị bầu cử số 01 Gồm: Thôn Yên Hoành

1. Vũ Xuân Thành

1657

94,25

 

2. Lê Thị Phương

1654

94,08

 

3. Trần Thị Dương

1571

89,36

 

4. Phạm Thị Ngôn

1337

76,05

 

5. Nguyễn Văn Trung

1331

75,71

 

2.

 

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: Thôn Yên Định 1 cũ và khu dân cư xóm núi Yên Định 2 cũ

1. Trịnh Xuân Anh

1035

98,20

 

2. Nguyễn Ngọc Lâm

1015

96,30

 

3. Trịnh Thị San

1013

96,11

 

4. Trịnh Thị Luận

1001

94,97

 

5. Vũ Duy Lý

942

89,37

 

3.

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm: Thôn Yên Định 3 cũ và khu dân cư trong làng Yên Định 2 cũ

1. Lê Văn Long

1023

98,18

 

2. Trịnh Văn Toàn

1021

97,98

 

3. Lê Văn Trầm

1016

97,50

 

4. Trịnh Thị Hồng

1015

97,41

 

5. Lê Thị Hương

1004

96,35

 

4

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: Thôn Kênh Thôn

1. Lê Văn Cường

730

98,12

 

2. Trịnh Văn Hiểu

728

97,85

 

3. Trịnh Văn Hoan

722

97,04

 

4. Lê Văn Oanh

721

96,91

 

5. Nguyễn Thị Huyền

719

96,64

 

5

 

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: Thôn Tân Long

1. Lê Văn Thuần

341

98,55

 

2. Lê Văn Dự

340

98,27

 

3. Vũ Văn Cường

331

95,66

 

4. Trịnh Trần Chi

330

95,38

 

5. Trịnh Thị Tới

320

92,49