Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

THÔNG BÁO

Ngày 26/02/2021 15:42:45

Thông báo của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc tiếp nhận Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Định Tân nhiệm kỳ 2011-2016.


ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỊNH TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 01 /TB-UBBC

 

                    Định Tân, ngày 20  tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Xã Định Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ủy Ban bầu cử xã Định Tân thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1. Nộp hồ sơ ứng cử

Người ứng cử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã giới thiệu và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026 nộp 01 (một) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy Ban bầu cử xã Định Tân.

Thành phần trong bộ hồ sơ ứng cử phải bảo đảm đúng mẫu quy định kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

2. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời hạn: Ủy ban bầu cử xã Định Tân nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc việc nhận hồ sơ vào 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng ngày Thứ bảy 13/3/2021 và ngày Chủ Nhật 14/3/2021, Ủy ban bầu cử xã vẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử như các ngày làm việc trong tuần.

b) Địa điểm: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 nộp hồ sơ tại văn phòng UBND xã Định Tân (cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử xã).

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Định Tân

Thôn Yên Định, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Điện thoại: 0367.221.069

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của xã, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn và thông tin rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh xã, loa truyền thanh của các thôn để công dân được biết.

Nơi nhận:

 

   TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã (b/c);
- TT UB MTTQ xã;                                
- Các thành viên UBBC xã;

- Trưởng các Tiểu ban UBBC xã;
- Cổng TTĐT xã (để đăng tải);
- Các thôn (để niêm yết);
- Lưu: UBBC, VP. (TQT).

 

  CHỦ TỊCH

                         (đã ký)


Trịnh Văn Toàn

 

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 26/02/2021 15:42:45 (GMT+7)

Thông báo của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc tiếp nhận Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Định Tân nhiệm kỳ 2011-2016.


ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỊNH TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 01 /TB-UBBC

 

                    Định Tân, ngày 20  tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Xã Định Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ủy Ban bầu cử xã Định Tân thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1. Nộp hồ sơ ứng cử

Người ứng cử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã giới thiệu và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân nhiệm kỳ 2021 - 2026 nộp 01 (một) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy Ban bầu cử xã Định Tân.

Thành phần trong bộ hồ sơ ứng cử phải bảo đảm đúng mẫu quy định kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

2. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời hạn: Ủy ban bầu cử xã Định Tân nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc việc nhận hồ sơ vào 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng ngày Thứ bảy 13/3/2021 và ngày Chủ Nhật 14/3/2021, Ủy ban bầu cử xã vẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử như các ngày làm việc trong tuần.

b) Địa điểm: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 nộp hồ sơ tại văn phòng UBND xã Định Tân (cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử xã).

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Định Tân

Thôn Yên Định, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Điện thoại: 0367.221.069

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của xã, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn và thông tin rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh xã, loa truyền thanh của các thôn để công dân được biết.

Nơi nhận:

 

   TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã (b/c);
- TT UB MTTQ xã;                                
- Các thành viên UBBC xã;

- Trưởng các Tiểu ban UBBC xã;
- Cổng TTĐT xã (để đăng tải);
- Các thôn (để niêm yết);
- Lưu: UBBC, VP. (TQT).

 

  CHỦ TỊCH

                         (đã ký)


Trịnh Văn Toàn

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC