Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

Quyết định

Ngày 15/04/2021 08:17:36

Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công tác ANTT-ATXH phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

ỦY BAN BẦU CỬ

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỊNH TÂN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:01/QĐ-UBBC

 

            Định Tân, ngày 20 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ ĐỊNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/NQ-QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Định Tân;

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Định Tân gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Lê Văn Trầm, Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã, Trưởng tiểu ban;

2. Ông Vũ Văn Cường, Đảng ủy viên, Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã, Phó trưởng tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Long Sinh, Phó trưởng công an xã, Thành viên.

4. Ông Trịnh Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã, Thành viên.

5. Ông Trịnh Đình Đức, Công an viên, Thành viên;

6. Ông Lê Văn Kiên, Công an viên, Thành viên;

7. Ông Đoàn Trọng Hóa, Công an viên, Thành viên;

8. Các Ông Công an viên, thôn đội trưởng các thôn, Thành viên;

Điều 2. Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban bầu cử xã Định Tân xây dựng kế hoạch và nội dung đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra an toàn, đạt kết quả.

Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 hoàn thành.

Căn cứ nhiệm vụ của Tiểu ban, Trưởng tiểu ban báo cáo Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã để điều động cán bộ tại các phòng, ban giúp việc Tiểu ban theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 

      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Như Điều 3;                                           
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã(b/c);
- Ban chỉ đạo bầu cử xã (b/c);
- Thành viên Ủy ban bầu cử xã;
- Lưu: VP UBND xã.

 

                        CHỦ TỊCH                     
(đã ký)

  

   Trịnh Văn Toàn
 

Quyết định

Đăng lúc: 15/04/2021 08:17:36 (GMT+7)

Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công tác ANTT-ATXH phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

ỦY BAN BẦU CỬ

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỊNH TÂN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:01/QĐ-UBBC

 

            Định Tân, ngày 20 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ ĐỊNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/NQ-QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Định Tân;

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Định Tân gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Lê Văn Trầm, Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã, Trưởng tiểu ban;

2. Ông Vũ Văn Cường, Đảng ủy viên, Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã, Phó trưởng tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Long Sinh, Phó trưởng công an xã, Thành viên.

4. Ông Trịnh Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã, Thành viên.

5. Ông Trịnh Đình Đức, Công an viên, Thành viên;

6. Ông Lê Văn Kiên, Công an viên, Thành viên;

7. Ông Đoàn Trọng Hóa, Công an viên, Thành viên;

8. Các Ông Công an viên, thôn đội trưởng các thôn, Thành viên;

Điều 2. Tiểu ban chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban bầu cử xã Định Tân xây dựng kế hoạch và nội dung đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra an toàn, đạt kết quả.

Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 hoàn thành.

Căn cứ nhiệm vụ của Tiểu ban, Trưởng tiểu ban báo cáo Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã để điều động cán bộ tại các phòng, ban giúp việc Tiểu ban theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 

      TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- Như Điều 3;                                           
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã(b/c);
- Ban chỉ đạo bầu cử xã (b/c);
- Thành viên Ủy ban bầu cử xã;
- Lưu: VP UBND xã.

 

                        CHỦ TỊCH                     
(đã ký)

  

   Trịnh Văn Toàn
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC