Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48424

THÔNG BÁO

Ngày 27/04/2021 10:43:03

Thông báo về việc lập danh sách và công bố người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng Đơn vị bầu cử.

 
    UỶ BAN BẦU CỬ
     XÃ ĐỊNH TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

     Số: 03/TB-UBBC

 

              Định Tân, ngày 25 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc lập danh sách và công bố người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức
đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

theo từng Đơn vị bầu cử

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 27/02/2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã , nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc phân bổ người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử;

Uỷ Ban Bầu cử xã Định Tân Thông báo việc lập danh sách và công bố những người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

(danh sách chi tiết theo Mẫu số 24/HĐBC-HĐND kèm theo Thông báo này)

Danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử được niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã.

Thông báo này được công bố công khai trên hệ thống đài truyền thanh xã để cử tri và nhân dân được biết./.

 Nơi nhận:

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ

- Đảng ủy uỷ, TT HĐND xã; (B/c)
- TT Uỷ ban MTTQ xã;
- Các thành viên UBBC xã;
- Các tiểu ban thuộc UBBC xã;
- Các Ban bầu cử cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Truyền thanh xã (để TB);
- Các thôn;
- Lưu: UBBC, VP.

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

  

Trịnh Văn Toàn

 

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 27/04/2021 10:43:03 (GMT+7)

Thông báo về việc lập danh sách và công bố người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng Đơn vị bầu cử.

 
    UỶ BAN BẦU CỬ
     XÃ ĐỊNH TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

     Số: 03/TB-UBBC

 

              Định Tân, ngày 25 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc lập danh sách và công bố người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức
đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

theo từng Đơn vị bầu cử

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 27/02/2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã , nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Định Tân về việc phân bổ người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử;

Uỷ Ban Bầu cử xã Định Tân Thông báo việc lập danh sách và công bố những người đủ tiêu chuẩn ứng cử chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân xã Định Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

(danh sách chi tiết theo Mẫu số 24/HĐBC-HĐND kèm theo Thông báo này)

Danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử được niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã.

Thông báo này được công bố công khai trên hệ thống đài truyền thanh xã để cử tri và nhân dân được biết./.

 Nơi nhận:

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ

- Đảng ủy uỷ, TT HĐND xã; (B/c)
- TT Uỷ ban MTTQ xã;
- Các thành viên UBBC xã;
- Các tiểu ban thuộc UBBC xã;
- Các Ban bầu cử cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Truyền thanh xã (để TB);
- Các thôn;
- Lưu: UBBC, VP.

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

  

Trịnh Văn Toàn

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC